BATMAN

Fenèt anba a afiche f(t) = sin(t) an wouj epi g(t) = A sin(ωt - φ) an jòn. Fenèt anlè a afiche sòm fonksyon sa yo an vèt.

Chwazi youn nan glisyè sa yo : [ω] pou nou chanje frekans sikilè a, ω, [A] pou anplitid la, A, oubyen [φ] pou reta faz la, φ.

Mete flèch kisè a sou fenèt grafik anlè a pou ka pèmèt valè varyab (t, x) yo parèt.

Bouton [zoum] nan varye nan yon entèval t ant [0,20π] ak [0,60π].

Bouton [anvlòp] la pèmèt nou mete graf sòm nan anndan yon anvlòp. Nou ka jwenn yon ekwasyon pou koub sa a, ak derive li nan Nòt Andiplis yo.

© 2001 H. Hohn ak H. Miller